Политика за поверителност

Глобална политика за поверителност на Еколаб Инк.

1.0 Цел

Ecolab Commitment to Data Privacy

Политиката, изложена по-долу, описва личните данни, които Еколаб може да събира, как Еколаб използва и защитава тези данни и с кого може да ги споделя. Настоящата политика има за цел да уведоми физическите лица относно личните данни с цел спазване на законите и разпоредбите за защита на личните данни в юрисдикциите, в които Еколаб извършва дейност.

Еколаб насърчава своите служители, независими изпълнители, клиенти, доставчици, търговски посетители, бизнес партньори, инвеститори и други заинтересовани страни да се запознаят с тази политика. Използвайки нашия уебсайт или предоставяйки лични данни на Еколаб по какъвто и да е друг начин, Вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате да бъдете обвързани с тази политика, и се съгласявате, че Еколаб може да събира, обработва, прехвърля, използва и разкрива Вашите лични данни, както е описано в тази политика.

2.0 Лични данни

Еколаб се ангажира да използва всички разумни предпазни мерки, за да гарантира поверителността и сигурността на събираните лични данни. По време на използването на нашия уебсайт или чрез други комуникации с Еколаб личните данни могат да бъдат събирани и обработвани от ЕЕколаб. Еколаб събира лична информация за контакт (напр. име, фирма, адрес, телефонен номер и имейл адрес), които съзнателно предоставяте чрез регистрация, проучване, отговаряне на въпроси или по друг начин за използване в нашите търговски взаимоотношения. Понякога може да събираме допълнителни лични данни, които предоставяте доброволно, включително, но не само, длъжност, допълнителна информация за контакт, дата на раждане, хоби, области на интереси и професионални връзки.

3.0 Използване на лични данни

Уебсайтът на Еколаб е предназначен за използване от клиенти на Еколаб, търговски посетители, бизнес партньори, инвеститори и други заинтересовани страни за бизнес цели. Личните данни, събрани от Еколаб чрез уебсайта или по друг начин, се използват в подкрепа на търговските ни взаимоотношения с вас, включително, но не само, за обработка на поръчки на клиенти, поръчки от доставчици, управление на сметки, запознаване с нуждите на клиентите, отговаряне на запитвания и предоставяне на достъп до информация. Също така, в съответствие със законите и разпоредбите на съответната юрисдикция, за да поддържаме отношенията си с вас:

  • може да споделяме лични данни с нашите филиали по света, за да разберем по-добре вашите бизнес нужди и как можем да подобрим нашите продукти и услуги;
  • можем да използваме доставчици на услуги от трети страни, които да ни помагат при събирането, комплектоването или обработването на лични данни във връзка с услуги, свързани с нашите бизнес отношения;
  • ние (или трета страна от наше име) може да използваме лични данни, за да се свържем с вас относно оферта на Еколаб в подкрепа на вашите бизнес нужди или за провеждане на онлайн проучвания, за да разберем по-добре нуждите на нашите клиенти; и
  • можем да използваме лични данни за маркетингови и промоционални дейности

Ако решите да не използвате личните си данни за поддържане на взаимоотношения с клиенти (особено за директен маркетинг или пазарни проучвания), ние ще уважим избора ви. Ние не продаваме вашите лични данни на трети страни, нито ги споделяме с трети страни, освен както е посочено в тази политика. Еколаб ще съхранява Вашите лични данни, докато поддържате взаимоотношения с клиенти на Еколаб и/или ако сте се регистрирали да получавате маркетингови или други съобщения от Еколаб, докато не поискате да изтрием тези лични данни.

4.0 Доставчици на услуги от трети страни

Еколаб е търговски оператор на своя уебсайт и използва доставчици на услуги, които помагат за хостинга или по друг начин действат като обработчици на данни, за предоставяне на софтуер и съдържание за нашите сайтове и за предоставяне на други услуги. Еколаб може да разкрие предоставените от вас лични данни на тези трети страни, които предоставят такива услуги по силата на договор за защита на вашите лични данни. По-специално, Еколаб е ангажирало YouTube, дъщерно дружество на Google, да съдейства за предоставянето на определено интерактивно съдържание на уебсайта (информация за тези доставчици на услуги можете да намерите в Условията за ползване на YouTube и Политиката за поверителност на Google). Освен това, когато това е в съответствие със законите и разпоредбите на съответната юрисдикция, Еколаб може да разкрие лични данни, ако такова разкриване:

  • е използване на личните данни за допълнителна цел, която е пряко свързана с първоначалната цел, за която са събрани личните данни;
  • е необходимо за подготовката, договарянето и изпълнението на договор с Вас;
  • се изисква от закона или от компетентните правителствени или съдебни органи;
  • е необходимо за установяване или запазване на правен иск или защита;
  • е част от корпоративно преструктуриране, продажба на активи, сливане или продажба; или,
  • е необходимо за предотвратяване на измами или други незаконни дейности, като например умишлени атаки срещу информационните системи на Еколаб

5.0 Международен трансфер на данни

За нашите клиенти в Швейцария и Европейския съюз (ЕС), моля, имайте предвид, че Еколаб (като компания със седалище в САЩ) работи също чрез своите преки и непреки дъщерни дружества в страни извън Швейцария и ЕС (включително САЩ) и може да включва определени трети страни (както е описано по-горе). Ако използвате нашите уебсайтове или уеб портали, цялата информация, включително лична информация (включително подизпълнители, които може да поддържат и/или управляват нашия уебсайт), може да бъде прехвърлена на Еколаб в САЩ и други страни  и може да бъде прехвърлена и на трети страни, които може да се намират навсякъде по света. Въпреки че това може да включва получатели на информация, намиращи се в държави, в които може да има по-ниско ниво на правна защита на вашата лична информация, отколкото в държавата, в която се намирате, ние ще защитаваме вашата информация в съответствие с изискванията, приложими към вашата информация и/или местоположение. По-конкретно, при прехвърляне на данни извън ЕС, Еколаб ще използва споразумения за прехвърляне на данни, съдържащи стандартните договорни клаузи. С използването на нашите уебсайтове или уеб портали вие недвусмислено се съгласявате с прехвърлянето на вашата лична информация и друга информация в САЩ и другаде за целите и употребата, описани тук. 

6. 0 Автоматично събирани нелични данни

Когато осъществявате достъп до уебсайтовете или уеб порталите на Еколаб, ние можем автоматично (т. е. не чрез регистрация) да събираме нелични данни (напр. вид на използвания интернет браузър и операционна система, име на домейна на уебсайта, от който сте дошли, брой посещения, средно време, прекарано на сайта, разгледани страници). Можем да използваме тези данни и да ги споделяме с нашите световни филиали и свързаните с тях доставчици на услуги, за да наблюдаваме привлекателността на нашите уебсайтове и да подобряваме тяхното представяне или съдържание. В този случай обработката се извършва на анонимна основа и по преценка на Еколаб.

7. 0 Други онлайн данни

В допълнение някои онлайн технически приложения или други взаимодействия, които осъществявате с Еколаб, могат да изискват въвеждането на бизнес и технически данни. Предоставяйки исканата информация, Вие се съгласявате с обработката и съхранението на тази информация от Еколаб. Освен ако Еколаб не бъде уведомено, че желаете тази информация да бъде премахната от сървъра на Еколаб, тази информация може да бъде запазена от Еколаб и използвана за бъдещи търговски съобщения. Искане за премахване на тази информация може да бъде направено на посочената по-долу информация за контакт. Еколаб ще предприеме всички разумни предпазни мерки, за да гарантира, че такава информация няма да бъде предоставяна или разкривана на други трети страни, с изключение, ако е приложимо, на тези трети страни, които извършват дейности по хостинг, поддръжка и свързани с тях услуги на сайта.

8. 0 "Бисквитки" - информация, която се съхранява автоматично на вашия компютър

Бисквитките са информация, която се съхранява автоматично на компютъра на потребителя на уебсайта. Когато потребителят разглежда уебсайта(ите) на Еколаб, Еколаб може да съхранява някои данни на компютъра на потребителя под формата на "бисквитка", за да разпознава автоматично потребителя при бъдещи посещения на уебсайта(ите) си. Еколаб ще положи разумни усилия, за да гарантира спазването на законите и разпоредбите на съответните юрисдикции по отношение на бисквитките.

9.0 Деца

Еколаб няма да събира съзнателно лични данни от деца под 18-годишна възраст. Уебсайтът(ите) на Еколаб не е (са) предназначен(и) за лица под 18-годишна възраст

10.0 Сигурност и цялост на данните

Еколаб ще предприеме разумни предпазни мерки, за да защити личните данни, които притежава, срещу риск от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване. Еколаб периодично преразглежда своите мерки за сигурност, за да гарантира неприкосновеността на личните данни.

Еколаб ще използва личните данни само по начини, които са съвместими с целите, за които те са били събрани или впоследствие разрешени от вас. Въпреки че Еколаб ще предприеме разумни стъпки, за да гарантира, че личните данни са подходящи за предвидената им употреба, точни, пълни и актуални, Еколаб разчита също така на всяко физическо лице да съдейства за предоставяне на точни актуализации на личните му данни.

11.0 Връзки с други електронни сайтове

Уебсайтовете на Еколаб могат да съдържат "връзки" към уебсайтове, притежавани и управлявани от трети страни. С достъпа до тези връзки, които са предоставени за Ваше удобство, ще напуснете нашия сайт и ще се подчините на практиките за поверителност на другия уебсайт. Тази политика не се прилага за лична информация, която предоставяте на несвързани трети страни.

12. 0 Запазване на данни

Еколаб ще съхранява лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за конкретната цел на обработката и в съответствие с политиката за управление на записите на Еколаб, или както се изисква от законите и разпоредбите на конкретната юрисдикция. Например, данните ще бъдат запазени за периода, през който сте упълномощени да използвате уебсайта(ите) на Еколаб, включително всички инструменти на Еколаб, достъпни чрез нашия(те) уебсайт(и). При прекратяване на такова разрешение Вашите лични данни, свързани с използването на уебсайта(ите) на Еколаб, ще бъдат премахнати.

13. 0 Достъп до данни и корекция

При поискване Еколаб ще предостави на лицата разумен достъп до личните данни, които съхранява за тях. Освен това Еколаб ще предприеме разумни стъпки, за да позволи на лицата да коригират, променят или изтрият информация, за която е доказано, че е неточна или непълна. Еколаб също така разчита на всяко лице да съдейства за предоставяне на точни актуализации на личните му данни. За да получи достъп, да коригира, измени или изтрие личните данни, които Еколаб съхранява за дадено лице, лицето трябва да се свърже с:

ТЕЛЕФОН: +1-844-880-8355 | ИМЕЙЛ: dataprivacy@ecolab.com

14. 0 Права на ЕС за поверителност на данните

Ако личните ви данни се обработват в ЕС или сте жител на ЕС, Общият регламент за защита на данните на ЕС ви дава определени права съгласно закона. По-специално, правото на достъп, коригиране или изтриване на личните данни, които Еколаб съхранява за вас.

Доколкото се изисква от приложимото законодателство, Еколаб ще предостави на лицата разумен достъп до личните данни, които Еколаб съхранява за тях, и ще предприеме разумни стъпки, за да позволи на тези лица да коригират, променят или изтриват съхраняваната информация. Еколаб също така разчита на всяко лице да съдейства за предоставяне на точни актуализации на личните му данни. За да получи достъп, да коригира, измени или изтрие личните данни, които Еколаб съхранява за дадено лице, лицето трябва да се обърне към търговския си контакт в Еколаб или да се свърже с нас на следния имейл адрес: dataprivacy@ecolab.com.

Ако имате коментар, въпрос или оплакване относно начина, по който Еколаб обработва Вашите лични данни, Ви приканваме да се свържете с нас, за да можем да разрешим въпроса. Освен това физическите лица, намиращи се в ЕС, могат да подадат жалба относно обработката на личните им данни до органите за защита на данните в ЕС (ОЗД). Следната връзка може да ви помогне при намирането на подходящия орган за защита на личните данни: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15. 0 Промени в тази политика

Еколаб си запазва правото да променя тази политика, за да отразява точно правната и регулаторната среда и нашите принципи за събиране на данни. При съществени промени в тази политика Еколаб ще публикува преработената политика на нашия уебсайт.

16. 0 Поверителност на данните на служителите на Еколаб

Повече информация за Политиката за поверителност на данните на служителите на Еколаб можете да намерите тук: http://www.ecolab.com/epp.

17.0 Questions and Comments

Ако имате някакви въпроси или коментари относно тази политика (напр. да прегледате и актуализирате или да премахнете личните си данни от нашата база данни), моля, свържете се на телефон: +1-844-880-8355 или имейл: dataprivacy@ecolab.com