Грижа за здравето и благосъстоянието на животните
farmer with his cows

Превенция на мастит

Маститът е широко разпространено заболяване, което причинява възпаление на вимето и води до намаляване добива мляко, качеството и цената. Млекопроизводителите губят милиарди евро всяка година вследствие на това заболяване. Осигуряването на добра хигиена при доене и в помещенията за отглеждане на животните е най-ефективният начин за предотвратяване на мастит. Като световен лидер в областта на ветеринарната хигиена, Еколаб продължава да прави нововъведения в тази област и предлага цялостна програма за превенция на мастит.

Основната цел на съвременната животновъдството е максимизиране на връзката между здравето на животните, оптимална производителност и безопасността на храните. Днешните фермери се сблъскват с все по-взискателните регулаторни ограничения по отношение на безопасността на храните и хуманното отношение към животните и с все по-големите разходи, по-специално разходи за изхранване и лечение на животните. Добрите земеделски практики използват превантивна ветеринарна хигиена, за да увеличат икономическата и екологичната устойчивост на модерна земеделие. Еколаб предлага висококачествени ветеринарни хигиенни решения, които отговарят на нуждите за здравето на животните, хуманното отношение към тях и безопасността на храните по ефективен, ефикасен и икономичен начин.

Предпазване от куцота

Копитните болести, респ. куцотата, засягат повечето млечни стада и има значителни вредни последици върху здравето на животните, плодовитостта, млекодобива и разходите за лечение. Куцотата е един от трите основни фактора за принудително или преждевременно бракуване на млечните крави. Лечението е сложно, скъпо и често отнема много време. Както и при мастита, превенцията е по-добър и рентабилен подход, отколкото лечението и точно в тази насока Еколаб разработи уникални и модерни решения, които са лесни за приложение и напълно природосъобразни.

Back to Top