Правила за използване на сайта

Въведение


Този уебсайт е създаден за вас от Еколаб ЕООД, ЕИК: 831235354,  със седалище и адрес на управление:  гр. София 1407, бул. ”Цариградско шосе” № 115 А, наричано по-нататък  „Еколаб“. Предоставената на този уебсайт информация за Еколаб, неговите свързани дружества и трети страни е съставена възможно най-внимателно. Независимо от това, не можем да гарантираме пълнотата и точността на информацията. Съгласно Раздел 4 по-долу, Еколаб не поема отговорност за евентуални грешки в съдържанието на този уебсайт.
Когато отворите този сайт, приемате безусловно и безрезервно изложените по-долу Общи условия за използването на уебсайта, които можете да разгледате или да отпечатате във файл PDF.
ТОЗИ УЕБСАЙТ И СЪДЪРЖАЩАТА СЕ ТУК ИНФОРМАЦИЯ НЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ИЛИ ОДОБРЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ГРАЖДАНИ ИЛИ ЖИТЕЛИ НА САЩ. НА ПОСЛЕДНИТЕ ЛЮБЕЗНО ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА ИЗПОЛЗВАТ МЕСТНИЯ УЕБСАЙТ НА ЕКОЛАБ ИЛИ УЕБСАЙТОВЕТЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА ГРУПАТА ЕКОЛАБ В САЩ.

1. Авторско право
Страниците на нашия сайт, включително съдържанието и структурата на уебсайта, са защитени с авторско право. По-конкретно, всяко възпроизвеждане, адаптиране, превод, съхраняване и обработка на други носители – включително съхраняване и обработка с електронни средства – са защитени с авторско право. Всяко тяхно използване – изцяло или частично – изисква предварителното писмено съгласие на Еколаб. Всяко възпроизвеждане на информация или данни и по-конкретно, използване на текстове, части от тях или графични материали (освен снимките на Еколаб за пресата) изисква предварителното писмено съгласие на Еколаб. Илюстрациите са защитени със съответните авторски права. Еколаб притежава правата за разпространение и възпроизвеждане. Правата запазват пълната си сила и когато изображенията бъдат автоматично или ръчно архивирани.
Снимките на Еколаб за пресата могат да се използват само с публицистична цел. Снимките на Еколаб за пресата, които се възпроизвеждат и/или изменят по електронен път с публицистична цел, трябва да имат текст за авторско право „© [година] Еколаб. Всички права запазени“. Тиражирането е безплатно, но ние държим да получим екземпляр за нашата документация.


2. Търговски марки
Търговската марка „Ecolab“, логото на Еколаб, всички наименования на продукти и/или оформления на продукти на тези страници са регистрирани търговски марки на Ecolab Inc., неговите свързани дружества, лицензодатели или партньори в съвместни предприятия. Всяко неразрешено използване или злоупотреба с тези търговски марки изрично се забранява и представлява нарушение на законите за търговските марки, авторски и други права върху интелектуалната собственост, както и на законите за нелоялна конкуренция.


3. Освобождаване от отговорност за уебсайтове на трети страни
а) Страниците на този уебсайт може да съдържат връзки (т. е. „хипервръзки“) към други уебсайтове, които се експлоатират от трети страни и чието съдържание не е известно на Еколаб. Еколаб просто улеснява достъпа до такива уебсайтове и не поема никаква отговорност за тяхното съдържание. Предоставените от нас връзки към уебсайтове на трети страни са просто за ваше улеснение. Твърденията на страниците, към които водят връзките, не са наши. Изрично се разграничаваме от всяко съдържание на всяка страница на трета страна, към която води връзка на страниците на нашия уебсайт. По-конкретно, не поемаме отговорност за никакви евентуални нарушения на нормативни разпоредби или права на трети страни, възникнали на такива страници.


б) Собствениците на уебсайтовете, към които са предоставени хипервръзки от уебсайта на Еколаб, носят цялата отговорност за съдържанието на тези страници, за продажбата на предлаганите там продукти, както и за обработката на всички свързани с тях поръчки.


в) Еколаб не поема никаква отговорност за евентуални нарушения или злоупотреби с авторски права, търговски марки или други права върху интелектуална или лична собственост, възникнали на страница, отворена през хипервръзка.


г) Ако бъде направена поръчка или друго волеизявление с правна сила по отношение на дадена транзакция, съответното правоотношение възниква единствено между потребителя и собственика на съответния уебсайт, представената на уебсайта предлагаща страна или лице и при никакви обстоятелства не възниква между Еколаб и потребителя. Имайте предвид общите условия на дейността на съответния доставчик на уебсайта, към който води хипервръзката.


д) Това освобождаване от отговорност се отнася за всички хипервръзки в този домейн и за цялото съдържание на страниците, към които водят тези хипервръзки.


4. Общо освобождаване от отговорност

Всяка отговорност на Еколаб за щети, възникнали от използването на този уебсайт – независимо от законовото основание, включително правата за предявяване на искове, – е ограничена до щетите, причинени умишлено или поради груба небрежност. Доколкото Еколаб носи някаква задължителна отговорност поради нарушени съществени договорни задължения, общата сума на всеки иск за подобни щети е ограничена до тази на предвидимите щети. Това не засяга отговорността на Еколаб по действащите закони за отговорност за продукти или по дадени гаранции. Гореспоменатите ограничения на отговорността също така не се отнасят за случаи на смърт, наранявания или увреждания на здравословното състояние на хора.
Еколаб полага големи усилия да пази уебсайтовете на Еколаб от вируси, но все пак не можем да гарантираме пълната липса на такива. Затова препоръчваме да се вземат мерки за осигуряване на достатъчна защита от вируси (напр. с антивирусни програми), преди да се изтеглят документи и данни.
Еколаб не гарантира, че предлаганите на уебсайта на Еколаб услуги няма да имат неизправности или грешки, както и че ще бъдат постоянно достъпни.


5. Прогнози и заявления за намерения

Изявленията с прогнозен характер на този сайт в интернет са направени въз основа на нашите познания и убеждения. Въпреки това, действително постигнатите от Еколаб резултати могат съществено да се различават от тези изявления с прогнозен характер, защото зависят от редица фактори от конкурентно и макроикономическо естество, които в някои случаи са извън контрола на Еколаб. Извън нормативно установените задължения за корекция на изявления с прогнозен характер, Еколаб няма намерение постоянно да актуализира всички изявления с прогнозен характер на този уебсайт.


6. Продукти на Еколаб

Показаните на този сайт в интернет продукти са примери за продуктите, предлагани от дружествата от Групата Еколаб по цял свят. Еколаб не гарантира, че един показан продукт ще се предлага и във вашата страна. За списък с всички предлагани във вашата страна продукти на Еколаб отворете началната страница на Еколаб за вашата страна.


7. Разни
Настоящите Общи условия за използването се регламентират и тълкуват по законите на Република България, а не по Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН – прилагането на тази Конвенция по отношение на настоящите Общи условия за използването изрично се изключва. Доколкото действащите закони разрешават, компетентният съд за всички възникнали по отношение на този уебсайт спорове е съответния съд в гр. София, България.  Ако някоя разпоредба на настоящите Общи условия за използването е или стане невалидна, това не се отразява на валидността на останалите разпоредби.


Back to Top