Поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни

1. Обща информация

В Еколаб уважаваме неприкосновеността на личните данни на всяко лице, което посещава уебсайта ни. С настоящото бихме желали да Ви информираме относно видовете данни, които се събират от Еколаб, и как се използват. Ще научите също как можете да проверите точността на тази информация и да поискате от Еколаб да заличи данните. Данните се събират, обработват и използват в съответствие с разпоредбите за защита на данни в страната, в която се намира отделът, отговорен за обработката на данни. Ние предприемаме всички необходими действия, за да гарантираме спазването на закона.
Настоящото изявление, касаещо защитата на личните данни, не се отнася за уебсайтовете, до които се достига през препратки на сайтовете на Еколаб.

2. Събиране, употреба и обработка на лични данни

Ние събираме данни, свързани с конкретно лице, само с цел обработване и употреба, при условие, че Вие доброволно решите да въведете тези данни или дадете изричното си съгласие за това. По този начин Вие приемате следните условия за ползване:
Когато посещавате уебсайта ни, някои данни автоматично се съхраняват на нашите сървъри за целите на системното администриране, за статистически цели или за създаване на резервни архиви. Тези данни включват: името на доставчика на Вашата интернет услуга, в някои случаи Вашия IP адрес, версията на Вашия браузър, операционната система на компютъра, използван за достъп до уебсайта ни, другите сайтове, които посещавате, докато сте на нашия сайт, и, ако е приложимо, термините за търсене, чрез които сте достигнали до сайта ни. В зависимост от обстоятелствата такива данни могат да доведат до заключения относно някои от посетителите на уебсайта. В този контекст, обаче, не се използват данни, свързани с конкретно лице. Такива данни се използват само след заличаване на всякаква лична информация. Ако Еколаб предостави данните на външен доставчик на услуга, ще бъдат взети технически и организационни мерки, за да се гарантира, че предаването им става при спазване на нормативните разпоредби за защита на личните данни.
За някои услуги може да се изисква регистрация. Когато се регистрирате при нас, може да е необходимо да попълните определени полета (някои са задължителни, други не са), както и да изберете потребителско име и парола. При такива ситуации, ако решите да не предоставяте поисканите от нас лични данни, може да е невъзможно да получите достъп до съответната услуга или пък отговор от наша страна на Вашето питане.
Ако доброволно ни предоставите свои лични данни, ние няма да ги използваме, обработваме или изпращаме извън нормативно разрешените рамки или посоченото от Вас в декларацията за съгласие. Нещо повече, ще предоставим Вашите данни на трети лица, само ако сме задължени да направим това от длъжностно лице или по съдебно разпореждане.
Всички промени в настоящото изявление, касаещо защитата на личните данни, ще бъдат публикувани на тази страница. По този начин ще можете да се информирате по всяко време какви данни съхраняваме и как ги събираме и използваме.

3. Сигурност

Еколаб ще съхранява Вашите данни по безопасен начин, като за целта ще предприеме всички предохранителни мерки, за да защити данните Ви от загуба, злоупотреба или промени. Договорните партньори на Еколаб, които имат достъп до Вашите данни с цел да Ви предоставят услуги от името на Еколаб, са задължени по договор да пазят поверителността на тази информация и не могат да я използват за никакви други цели. В някои случаи ще бъде необходимо да препратим Вашите запитвания към свързани дружества от Групата на Еколаб. И в тези случаи Вашите данни ще бъдат третирани като поверителни.

4. Данни, свързани с личността на деца

Еколаб не желае да събира данни на деца под 14-годишна възраст. Когато е необходимо, Еколаб на подходящо място изрично ще привлече вниманието на децата към факта, че не бива да изпращат лична информация на Еколаб. В случай че родителите или настойниците установят, че подопечните им деца са предоставили на Еколаб свързани с личността им данни, ги молим да се свържат с нас на посочения по-долу адрес (вж. Раздел 6 по-долу), ако желаят тези данни да бъдат заличени. Ние незабавно ще предприемем мерки за заличаването на въпросните данни.

5. „Бисквитки“

За да улесним използването на нашия уебсайт, ние ползваме „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки файлове данни, които временно се съхраняват на твърдия диск на компютъра Ви от браузъра и са необходими за използване на сайта ни. Съдържащата се в бисквитките информация служи за контрол на сесиите, особено за подобряване на навигацията, и позволява сайтът да бъде максимално лесен за работа. Използваните от нас „бисквитки“ не съхраняват свързани с личността данни. Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“. Това може да се избегне, ако се променят настройките на браузъра. Можете по всяко време да премахнете „бисквитките“, съхранени на Вашия компютър, като изтриете временните интернет файлове (от лентата на браузъра „Инструменти/Екстри“ – „Опции за интернет“).

6. Вашите желания и запитвания / Служител, отговорен за поверителността на данните

Съхраняваните данни ще бъдат заличени от Еколаб след изтичане на определения със закон или по договор срок за съхранение или ако Еколаб вече не се нуждае от тези данни. Разбира се, Вие можете по всяко време да поискате Вашите данни да бъдат изтрити. Имате и правото по всяко време да оттеглите даденото съгласие за използване или обработка на личните Ви данни в бъдеще. В такъв случай или ако имате други желания във връзка с личните Ви данни, молим да изпратите имейл или писмо до офиса ни, като молбата ще бъде препратена към съответния служител, отговарящ за поверителността на личните данни във фирмата. Свържете се с нас по този начин също и ако бихте желали да знаете дали сме събрали данни за Вас и какви са те. Ще се постараем да изпълним искането Ви незабавно.

7. Друга информация

Приложимото законодателство за поверителност на личните данни изисква следните данни да може да се предоставят на всекиго по подходящ начин:
(а) Наименование на отговорното юридическо лице: Еколаб EOOД
(б) Управител: Димитър Желязков Колев
(в) Адрес на отговорното юридическо лице: гр. София, бул. Цариградско шосе 115 А
(г) Цел, с която се събират, обработват или използват данните:
• Обработването на лични данни се извършва с цел функционирането на някои части от уебсайта ни и единствено в случаите, в които физическото лице е дало изрично съгласието си за това  съгласно т. 2 от настоящите правила
(д) Описание на групите засегнати лица и на съответните данни или категории данни:
Данни, свързани с потребители и  посетители на сайта на корпорацията.
(е) Получатели или категории получатели, на които може да бъдат разкрити данните:
Данните могат да бъдат разкрити на трети лица само в съответствие със законовите разпоредби и ако това задължение произтича от закона или от съдебно решение.
(ж) Регулярно заличаване на данните:
Законодателите предвиждат множество задължения за съхранение и срокове за съхранение. Данните се изтриват регулярно след изтичането на тези срокове. Данните, които не попадат в обхвата на такива разпоредби, биват заличавани, ако посочените в Раздел 7, буква „г“ цели вече не са налице.

Back to Top