Политика за поверителност

ЕКОЛАБ ИНК. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

A. Ангажираност на Еколаб за защита поверителността на данните

Настоящата Политика посочва Личните данни, които Еколаб може да събира, как Еколаб използва и защитава тези данни и с кого можем да ги споделяме. Настоящата Политика има за цел да уведоми физическите лица по отношение на Личните данни в опит да бъдат спазени законите и нормативните актове за защита на данните на юрисдикциите, в които Еколаб извършва дейност.

Еколаб насърчава нашите клиенти, доставчици, търговски посетители, бизнес партньори, инвеститори и други заинтересовани страни да прочетат тази Политика за поверителност. Като използвате нашия уебсайт или предоставяте Лични данни на Еколаб по какъвто и да е друг начин, вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате да бъдете обвързани от настоящата Политика и се съгласявате Еколаб да събира, обработва, прехвърля, използва и разкрива вашите Лични данни, както е описано в настоящата Политика.

B. Лични данни

Еколаб се ангажира да поддържа всички разумни предпазни мерки, за да гарантира поверителността и сигурността на Личните данни, събирани от Еколаб. Еколаб може да събира и обработва Лични данни, докато използвате нашия уебсайт или чрез други средства за комуникация с Еколаб. Като цяло Еколаб събира лична информация за контакт (напр. име, компания, адрес, телефонен номер и имейл адрес), която Вие съзнателно предоставяте чрез регистрация, проучване, отговаряне на въпроси или по друг начин за използване в нашите търговски взаимоотношения. Понякога може да събираме допълнителни Лични данни, които вие предоставяте доброволно, включително, но без да се ограничава до длъжност, допълнителна информация за контакт, дата на раждане, хобита, интереси и членство в професионални организации.

C. Използване на Личните данни

Уебсайтът на Еколаб е предназначен за използване от клиенти, търговски посетители, бизнес партньори и инвеститори на Еколаб и други заинтересовани страни за бизнес цели. Личните данни, събирани от „Еколаб“ чрез неговия уебсайт или чрез други средства, се използват, за да подпомагат нашите търговски взаимоотношения с вас, включително, но без да се ограничава до обработка на клиентски поръчки, поръчки от търговци, управление на счетоводството, запознаване с нуждите на клиентите, отговаряне на запитвания и предоставяне на достъп до информация. Също така при спазване на законите и нормативните актове на съответната юрисдикция, за да поддържаме нашите отношения с вас:

  • ние можем да споделяме Лични данни с нашите свързани дружества в цял свят, за да разберем по-добре вашите бизнес нужди и как можем да подобрим нашите продукти и услуги;
  • ние можем да използваме трети страни доставчици на услуги, които да ни съдействат при събирането, организирането или обработването на Лични данни във връзка със услуги, свързани с нашите бизнес отношения;
  • ние (или трета страна от наше име) може да използваме Лични данни, за да се свържем с вас относно оферта на Еколаб в подкрепа на вашите бизнес нужди или да провеждаме онлайн анкети, за да разберем по-добре нуждите на нашите клиенти; и
  • ние можем да използваме Лични данни за маркетингови и промоционални дейности.

Ако изберете вашите лични данни да не бъдат използвани, за да се подкрепят нашите клиентски взаимоотношения (особено директен маркетинг или проучване на пазара), ние ще уважим вашия избор. Ние не продаваме вашите Лични данни на трети страни, нито ги споделяме с трети страни, с изключение на предвиденото в настоящата Политика.  Еколаб ще съхранява вашите Лични данни, докато поддържате клиентски взаимоотношения с Еколаб и/или ако сте се регистрирали да получавате маркетингови или друг съобщения от Еколаб, до момента, в който поискате да изтрием тези лични данни.

D. Трети страни доставчици на услуги

Еколаб е търговският оператор на своя уебсайт и използва доставчици на услуги за подпомагане на хостинга или по друг начин да изпълняват дейност на обработващи лични данни, за предоставяне на софтуер и съдържание за нашите сайтове и за предоставяне на други услуги. Еколаб може да разкрие Лични данни, предоставени от вас, на тези трети страни, които предоставят такива услуги съгласно договор за защита на вашите Лични данни. Освен това при спазване на законите и нормативните актове на съответната юрисдикция Еколаб може да разкрива Лични данни, ако това разкриване:

  • е използване на Личните данни за допълнителна цел, която е пряко свързана с първоначалната цел, за която са събрани Личните данни;
  • е необходимо за изготвяне, договаряне и изпълнение на договор с вас;
  • се изисква от закона или от компетентните държавни или съдебни органи;
  • е необходимо, за да се установят, упражнят или защитят на правни претенции или защита;
  • е част от корпоративно преструктуриране, продажба на активи, сливане или отчуждаване; или,
  • е необходимо за предотвратяване на измами или други незаконни дейности, като например умишлени атаки срещу информационните системи на Еколаб.

E. Международно предаване на данни

За нашите клиенти в Швейцария и Европейския съюз (ЕС), моля, имайте предвид, че Еколаб (като американска компания) работи също така и чрез своите преки и непреки дъщерни дружества в държави извън Швейцария и ЕС (включително САЩ) и може да ангажира определени трети страни (както е описано по-горе). Ако използвате този уебсайт, цялата информация, включително лична информация, може да бъде предена на Еколаб (включително подизпълнители, които могат да поддържат и/или управляват нашия уебсайт) в Съединените щати и на други места и може да бъде предадена на трети страни, които могат да се намират навсякъде по света.  Въпреки че това може да включва получатели на информация, намираща се в държави, в които може да има по-ниско ниво на правна защита на вашата Лична информация, отколкото в държавата, в която сте установени, ние ще защитаваме вашата информацията в съответствие с изискванията, приложими за вашата информация.  По-конкретно за предаване на данни извън ЕС Еколаб ще използва споразумения за предаване на данни, съдържащи Стандартни договорни клаузи. Освен това, както е описано по-долу, Еколаб е сертифицирано чрез рамката на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Като използвате настоящия уебсайт, вие давате своето недвусмислено съгласие за предаването на вашата лична информация и друга информация на Съединените щати и на други локации за целите и приложенията, описани тук.

F. Автоматично събирани нелични данни

Когато осъществите достъп до уебсайта на Еколаб, ние можем автоматично (т.е. не чрез регистрация) да събираме нелични данни (например вид на интернет браузъра и използваната операционна система, име на домейна на уебсайта, от който сте влезли, брой на посещенията, средно време, прекарано на сайта, прегледани страници). Ние можем да използваме тези данни и да ги споделяме с нашите свързани дружества по целия свят, за да следим привлекателността на нашите уебсайтове и да подобрим тяхната продуктивност или съдържание. В този случай обработването се извършва на анонимна база и по преценка на Еколаб.

G. Други онлайн данни

Освен това дадени технически приложения онлайн или други взаимодействия, които имате с Еколаб, могат да изискват въвеждането на бизнес и технически данни. С предоставянето на исканата информация вие давате съгласието си за обработването и съхраняването на тази информация от Еколаб. Освен ако Еколаб не е уведомено, че искате тази информация да бъде премахната от сървъра на Еколаб, тази информация може да бъде съхранена от Еколаб и използвана за бъдещи търговски съобщения. Искане за премахване на тази информация може да бъде отправено чрез информацията за контакт, предоставена по-долу. Еколаб ще предприеме всички разумни предпазни мерки, за да гарантира, че такава информация няма да бъде предоставяна или разкривана на други трети страни освен ако не е приложимо, на тези трети страни, които извършват хостинг, поддръжка и свързани с тях услуги на сайта.

H. „Бисквитки“ – информация, съхранявана автоматично на вашия компютър

„Бисквитките“ са информация, съхранявана автоматично на компютъра на потребителя на даден уебсайт. Когато даден потребител разглежда уебсайта (уебсайтовете) на Еколаб, Еколаб може да съхранява някои данни на компютъра на потребителя под формата на „бисквитка“, за да разпознава автоматично потребителя при бъдещи посещения на уебсайта (уебсайтовете) на Еколаб. Еколаб ще полага разумни усилия, за да осигури спазването на законите и нормативни актове на съответните юрисдикции по отношение на „бисквитките“.

I. Деца

Еколаб няма да събира съзнателно Лични данни от деца под 18-годишна възраст. Уебсайтът (уебсайтовете) на Еколаб не е предназначен за лица под 18-годишна възраст

J. Сигурност и неприкосновеност на данните

Еколаб ще предприеме разумни предпазни мерки, за да предпази Личните данни, с които разполага, от загуба, злоупотреба, неразрешен достъп, разкриване, промяна и унищожаване. Еколаб периодично ще преразглежда своите мерки за сигурност, за да гарантира поверителността на Личните данни.

Еколаб ще използва Лични данни само по начини, които са съвместими с целите, за които са събрани или впоследствие упълномощено от вас. Въпреки че Еколаб ще предприеме разумни стъпки, за да гарантира, че Личните данни са подходящи за предназначението им, точни, пълни и актуални, Еколаб също така ще разчита на всяко лице да съдейства за предоставянето на точни актуализации на неговите или нейните Лични данни.

K. Линкове към други уебсайтове

Уебсайтът (уебсайтовете) на Еколаб може да съдържа „линкове“ към уебсайтове, които са притежавани и управлявани от трети страни. Като осъществявате достъп до тези линкове, които са предоставени за ваше удобство, вие напускате нашия сайт и ставате обект на практиките за защита на личните данни на другия уебсайт. Настоящата Политика не важи за лична информация, която предоставяте на несвързани трети страни.

L. Съхранение на данните

По принцип Еколаб ще съхранява Лични данни, докато тези данни са необходими плюс 10 години или както се изисква по друг начин от законите и нормативните актове на дадена юрисдикция. Например, данните ще бъдат съхранявани през периода, в който сте оторизиран да използвате уебсайта(ове) на Еколаб, включително всички инструменти на Еколаб, достъпни чрез нашия уебсайт(ове). При прекратяване на тази оторизация вашите Лични данни, свързани с използването на уебсайтовете на Еколаб, ще бъдат премахнати.

M. Достъп до данните и коригиране

При поискване, Еколаб ще предостави на лицата разумен достъп до Личните данни, които притежава за тях. Освен това, Еколаб ще предприеме разумни стъпки, за да позволи на физическите лица да коригират, изменят или изтриват информация, за която е доказано, че е неточна или непълна. Еколаб също така разчита на всяко лице да съдейства за предоставянето на точни актуализации на своите Лични данни. За достъп, коригирате, изменяте или изтривате Личните данни, които Еколаб притежава за дадено лице, лицето трябва да осъществи връзка чрез:

ТЕЛЕФОН: +1-844-880-8355 |ИМЕЙЛ: dataprivacy@ecolab.com

N. Права на ЕС за защита на личните данни

Ако вашите Лични данни се обработват в ЕС или сте гражданин на ЕС, Общият регламент относно защитата на данните ви дава определени права съгласно закона. По-конкретно правото на достъп, коригиране или изтриване на Личните данни, които Еколаб притежава за вас.

При поискване, Еколаб ще предостави на лицата разумен достъп до Личните данни, които притежава за тях. Освен това, Еколаб ще предприеме разумни стъпки, за да позволи на физическите лица да коригират, изменят или изтриват информация, която Еколаб притежава за тях. Еколаб също така разчита на всяко лице да съдейства за предоставянето на точни актуализации на своите Лични данни. За да получи достъп, да коригира, измени или изтрие Личните данни, които Еколаб притежава за дадено лице, лицето трябва да се свърже с представител за обслужване на клиенти или да осъществи връзка чрез: dataprivacy(at)ecolab.com

Ако имате коментар, въпрос или жалба относно това как Еколаб обработва вашите Лични данни, се надяваме, че ще се свържете с нас, за да разрешим проблема.  Освен това лицата, установени в ЕС, могат да подадат жалба относно обработването на личните им данни до надзорните органи на ЕС по защита на данните (DPAs). Сленият линк може да ви помогне при намирането на подходящия надзорен орган по защита на данните: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

O. Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ

„Еколаб“ спазва рамката на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, както е определено от Министерство на търговията на САЩ по отношение на събирането, използването и съхраняването на лична информация, прехвърлена от Европейския съюз в Съединените щати. Еколаб е удостоверило пред Министерството на търговията, че спазва Принципите на Щита за личните данни. Ако има противоречие между условията в настоящата Политика за поверителност и Принципите на Щита за личните данни, ще се прилагат Принципите на Щита за личните данни. За да научите повече за програмата на Щита за личните данни и за да видите нашата сертификация, моля, посетете https://www.privacyshield.gov/.

P. Разрешаване на спорове и арбитраж съгласно Щита за личните данни

Федералната търговска комисия има юрисдикция по отношение на разследване и налагане на съответствие с изискванията на Щита за личните данни от страна на Еколаб. 
В съответствие с Принципите на Щита за личните данни, Еколаб се ангажира да разрешава жалби относно събирането или използването на вашата лична информация от наша страна. Служителите в ЕС или в ЕИП, които имат запитвания или оплаквания относно политиката за поверителност и съответствието на „Еколаб“ с Щита за личните данни, трябва първо да се обърнат към своя мениджър "Човешки ресурси" или общия контакт на „Еколаб“ за защита на личните данни на адрес:

ТЕЛЕФОН: 844-880-8355 | ИМЕЙЛ: dataprivacy@ecolab.com

Освен това, като част от съответствието с изискванията на Щита за личните данни, субектите на данни могат използват независим механизъм за подаване на жалби. Еколаб се ангажира да си сътрудничи със състава, установен от надзорните органи на ЕС по защита на данните (DPAs) и да се съобрази с указанията, дадени от състава по отношение на личните данни, прехвърляни от ЕС. Сленият линк може да ви помогне при намирането на подходящия надзорен орган по защита на данните: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Лицата, установени в ЕС или ЕИП, имат възможност при определени условия да поискат обвързващ арбитраж за оплаквания, свързани със спазването на Щита за личните данни, които не са били разрешени чрез другите механизми на Щита за личните данни. Информация относно арбитража можете да намерите тук: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Q. Промени в настоящата Политика

Еколаб си запазва правото да променя настоящата Политика от време на време, за да отразява точно нормативната среда и своите принципи за събиране на данни. При съществени промени в настоящата Политика, Еколаб ще публикува преработената Политика на своя уебсайт.

R. Отговорност

Ако трета страна доставчик на услуги, предоставяща услуги от името на Еколаб, обработва лични данни от ЕС или ЕИП по начин, несъответстващ на принципите на Щита за личните данни, освен ако Еколаб не докаже, че не носи отговорност за събитието, довело до вреди, предявени от ищеца или надзорен орган, Еколаб ще носи отговорност пред този ищец или надзорен орган за тези вреди.

S. Ръководство за служителите на Еколаб за спазване на поверителността на данните

Повече информация за Ръководството за служителите на Еколаб за спазване на поверителността на данните можете да намерите тук: http://www.ecolab.com/epp.

T. Въпроси и коментари

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика (например да прегледате и актуализирате, или да премахнете вашите Лични данни от нашата база данни), моля, свържете се с +1-844-880-8355 или dataprivacy@ecolab.com 

U. Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и други попадащи в обхвата субекти

Следните дъщерни дружества също са попадащи в обхвата субекти съгласно описа за Еколаб Инк. на Щита за личните данни:                        

Calgon LLC

E&M Bio-Chemicals, LLC

Ecolab Inc.

Ecolab Food Safety Specialties Inc.

Ecolab USA Inc.

Fresno Energy LLC

Four State Hygiene, Inc

GCS Service, Inc.

Kay Chemical International Inc.

Microtek Medical Inc.

Nalco Cal Water LLC

Nalco Company LLC

Nalco Contract Operations, LLC

Nalco Crossbow Water LLC

Nalco Fab-Tech LLC

Nalco Industrial Outsourcing Company

Nalco Wastewater Contract Operations, Inc

Nanospecialties, LLC

Naperville Property L.P.

Ones West Africa LLC

Process Water One

Quantum Technical Services, LLC

Res-Kem General Water LLC

RES-KEM LLC

Sanolite Corporation

Service Michigan, LLC

Service Tampa, LLC

Swisher Hygiene Franchise Corp.

Swisher Hygiene USA Operations, Inc.

Swisher International, Inc.

SWSH Arizona Mfg, Inc.

SWSH Daley Mfg, Inc.

SWSH Mount Hood Mfg, Inc.

Two LLC

Wabasha Leasing LLC

 

Back to Top