Изграждане на устойчиво развитие

Нашите принципи ни показват пътя, по който да развиваме бизнеса си всеки ден. Работим целенасочено да управляваме глобалните си процеси с грижа за здравето, безопасността и просперитета на служителите ни, клиентите, обществата и околната среда. Всички ние в екипа на Еколаб, без значение от позицията, която заемаме, сме отдадени на тези принципи. Чрез контролираните и отворени комуникации, ние се стремим към продължително подобряване на резултатите ни и изграждането на едно светло бъдеще за идващите поколения.

Икономически принцип

Стимулираме икономически растеж за нашите клиенти, служители, акционери и общества.

  • Осигуряваме на клиентите ни продукти и услуги, които създават стойност и защитават капиталовите активи.
  • Помагаме на клиентите ни да се развиват по целия свят и осигуряваме на акционерите по-висока стойност на акциите.

Принцип за грижа за околната среда

Грижим се за доброто стопанисване на природните ресурси и защитаваме околната среда 

  • Уважаваме и подкрепяме опазването на водните ресурси, повторната им употреба и рециклиране.
  • Подкрепяме увеличаващите се нужди на обществото от енергия чрез принципи за устойчиво развитие на продукти и технологии
  • Предизвикваме принципа за промишлени отпадъци чрез иновативна и ефективна употреба на ресурси, минимизиране на вредните емисии във въздуха, водата и почвата

Безопасност

Осигуряваме безопасни производствени процеси, които защитават служителите, изпълнителите, клиентите и обществата 

  • Подсигуряваме безопасност по време на жизнения цикъл на всеки от продуктите ни 
  • Обучаваме всички наши служители да работят спрямо нормите на безопасност, да предотвратяват собствени наранявания, както и на околните  
  • Да идентифицират и подхождат правилно към рисковете и да се стремят към продължително подобряване, с цел нулеви инциденти, наранявания и заболявания  

Социална насоченост

Укрепване на благоденствието на хората и обществото 

  • Водим честно и етично политиките си, уважавайки човешките права, спазвайки националните закони и подзаконови актове, и следвайки стриктно Кодексът ни на поведение
  • Подкрепяме обществата чрез благотворителност и ангажираност към обществото
Back to Top