Обществени и образователни институции

Еколаб е наясно с многобройните предизвикателства на държавните и образователни институции.  Знаем, че са изправени пред финансови и спазване натиск, като същевременно осигурява безопасна и здравословна среда за деца, студенти и служители. Опазването на околната среда също играе водеща роля в процеса на вземане на решения, поради необходимостта да бъде модел за подражание в обществото.

Нашата 360° Програма за защита покрива всеки аспект от вашата дейност , за да осигури чисти, безопасни и ефективно функциониращи съоръжения. Нашите продукти, системи, обучения и услуги ви помагат да постигате високи резултати като осигуряват безопасност и защита за вашите служители. 360° Програма за защита ви помага да:

  • Увеличите производителността чрез модулно оборудване за почистване 
  • Увеличите мотивацията на персонала чрез предоставяне на системи, които насърчават ергономична работа с инструменти и продукти
  • Улесните правилното прилагане и употреба чрез използване на илюстровани материали и хигиенни планове 
  • Осигурите най-нисък разход при употреба като едновременно с това изхвърлянето на отпадъчни материали е сведено до минимум чрез използването на концентрирани продукти 
  • Използвате решения, чрез които се избягват заболявания причинени от храни 
Back to Top