Хранително-вкусова промишленост

Секторът за производство на хранителни продукти обхваща различни отрасли на хранително-вкусовата промишленост - от първична обработка на хранителни продукти до по-сложни, изискващи по-голямо внимание процеси на производство на готови и полуготови храни. Пазарът на храни е типичен за всяка географска област и се определя не само от местните вкусове и характеристики, но и от етническите особености, от появата на нови продукти и жизнения цикъл на продукта на пазара. Разработването на продукт е бърза, често краткотрайна дейност, която налага въвеждането на нови и сложни процеси. Нови продуктови линии, по-бързи и по-гъвкави методи на производство, ефективна верига за доставки и изискванията на законодателството, пред които са изправени производителите, изискват процедури, с които да се гарантира качеството. Всички тези дейности и процеси крият рискове и изправят производителите пред трудности, тъй като изискват строги стандарти за безопасност и регламентирани процедури. Всички производители и преработватели на хранителни продукти са длъжни да произвеждат здравословна храна, с необходимото качество и безопасна за консумация. Доброто управление и контрол на всеки етап е от съществено значение да се гарантира, че всички фактори, допринасящи за безопасност на храните, действат последователно и ефективно.

Комбинацията от тези фактори изисква хигиенен партньор, който да осигури последователност от действия, ценности, методи, принципи, очаквания и резултати - признат и надежден партньор като Еколаб. Ние приемаме тази отговорност и постоянно разработваме програми и услуги, които предлагаме в съответствие с изискванията за безопасност на храните без значение къде по света се намират производствените съоръжения. От момента, в който служителя влезе в производственото помещения през хигиенния шлюз, ние 

  • улесняваме спазването на вътрешните и законовите стандарти за качество и безопасност
  • гарантираме процедури за осигуряване на лична хигиена и хигиенни условия на труд 
  • предоставяме инструменти за управление, които контролират всички хигиенни дейности 
  • предоставяме иновации, които отговарят на непрекъснато променящите се изисквания. 

Ферми

Млекопроизводителите произвеждат един от основните хранителни продукти - млякото. Добрите хигиенни практики влияят на качеството и стойността на продукта и са определящ...

Хлебопроизводство и сладкарство

Еколаб доставя за хлебната и сладкарска промишленост ефективни и безопасни решения за поддържане на хигиена. Нашите иновативни решения за почистване работят в синхрон с...

Обработка на риба и рибни продукти

Програмите на Еколаб за управление на хигиената при обработка на риба и морски продукти ви помагат да изберете подходящите хигиенни процедури. Нашите иновативни програми...

Обработка на плодове и зеленчуци

При обработката на бързоразвалящи се плодове и зеленчуци има съществен риск от кръстосано замърсяване с патогенни организми. Екипът на Еколаб насочи усилия за проучване...

Обработка/Опаковане на месо и птици

Изискванията на клиентите за качество и безопасност и увеличаващата се регулаторна намеса са неизменно предизвикателство за всички месопреработватели. Еколаб разработва...

Производство на готови храни и хранителни продукти

Еколаб разработва за месопреработвателната индустрия цялостни и ефикасни програми за управление на хигиената. Ние разработваме и индивидуални програми, които обхващат...
Back to Top